Gäller upphovsrätter?

Idag fyller jag 91 år. Många av min år har varit väldigt bra. Det som dock inte har varit bra är tiden från då jag fick en idé. Denna idé blev en uppfinning, blev ett patent och därefter resulterade den i ett licensavtal. De som ingick licensavtalet skulle marknadsföra, sälja och producera produkten. Vilket skämt! I dag, många år senare har patentet gått ut och licenstagaren har (olovandes) tagit över alla de kunder som jag och min son har skaffat. Dessutom har det framkommit att de under tiden då patentet gällde har sålt produkten till ”egna” kunder utan att patentinnehavaren har fått någon som helst ersättning. Stämning? Jovisst! Vilket skämt! Upphovsrätter? Ha! Ha! Ha!

Att följa överenskommelser är inte L.Bergh Maskin AB:s starka sida

… ej heller att följa ingångna avtal. Förutom de avvikelser från sekretessåtagandena som L.Bergh Maskin AB gjorde i mitten av 2010 hade vi ett möte (muntlig förberedelse) i Stockholms Tingsrätt i slutet av januari. Där kom vi (parterna) överens om en förlikning på 75.000 kr som L.Bergh Maskin AB skulle betala till Saving Spaces AB. När den muntliga överenskommelsen var gjord började motpartens (L.Bergh Maskin ABs) juridiska ombud kräva att en tredje part (min far) skulle garantera att ingen ytterligare stämning skulle göras från hans sida. Det juridiska ombudet krävde även att detta skulle protokollföras. Rådmannen svarade då att det skulle vara ”tjänstefel” av honom att protokollföra detta eftersom det var ett helt annat ärende! Motpartens juridiska ombud upprepade (tjatade) kravet ett antal gånger emedan den begränsade tiden på två timmar för mötet i snabb takt började närma sig sitt slut. Eftersom min far inte var närvarande vid mötet kunde jag inte tala för honom. Vi (parterna) fick då två veckor på oss att komma fram till ett förlikningsavtal. I protokollet noterades att några punkter skulle utredas under denna tid, dvs det står inte i protokollet att en omförhandling av beloppet skulle ske eller att den muntliga förlikningen skulle ifrågasättas! Det står inte heller i protokollet att vi inte muntligen var överens utan tvärtom just att några detaljer behövde utredas. Det var motpartens juridiska ombud som skulle ta fram förslag till förlikningsavtal. Efter mötet var motpartens juridiska ombud mycket aktiv och ringde vårt juridiska ombud två gånger samma eftermiddag. Själv talade jag med min far på kvällen och han konstaterade (naturligtvis) att han ville se förslaget till förlikningsavtal innan han lämnade någon som helst garanti! Mer än en vecka (av de två som vi hade fått på oss) gick utan att vi fick se något förlikningsavtal. Först när vårt juridiska ombud tog kontakt för att kontrollera varför det inte kom något förslag blev svaret att L.Bergh Maskin AB inte längre ville förlikas! Däremot kom (ungefär vid samma tid) ett yttrande från motparten till Tingsrätten. Den första meningen i yttrandet efter den allmänna inledningen lyder; ”1.1 Parterna träffade inte någon förlikning vid den muntliga förberedelsen och har inte heller träffat någon förlikning därefter.” Som vi ser det är det (åtminstone) två faktafel i denna mening; för det första blev det en muntlig överenskommelse under mötet. Vi var 6 personer, varav två personer (rådman och notarie) var från Tingsrätten! som konstaterade detta, och för det andra så var det L. Bergh Maskin AB som efter mötet sa nej till förlikningen (utan att det juridiska ombudet hade tagit fram något förlikningsförslag som vi fick se) – inte vi! Nej vi var hela tiden inriktade på (vilket vi också sa) att fortsätta förlikningen. Förutsättningen var dock att vi hade fått se förslaget. Som skrivet ”Att följa överenskommelser är inte L.Bergh Maskin AB:s starka sida”!!!!!!!

Skatteverket hjälper

I mina kontakter med SKV under de år som jag har varit företagare upplever jag att de i stort (något undantag finns fortfarande tyvärr) hjälper till på ett positivt sätt!

Vår momsskuld till Skatteverket som uppstod p.g.a. den uppkomna situationen med vår fd producent och Saving Spaces AB:s kravfakturor till dom, visade sig efter en dialog med (flera personer på) SKV, inte alls vara någon momsskuld, varför skattedeklarationen nu är 0:ad och Kronofogdeärendet (som en följd av Saving Spaces AB:s momsskuld till SKV), åller därmed också på att upphöra!!!

Juridik eller etik

Hur många avtalsfakturor och betalningsförelägganden från Kronofogden kan en organisation bestrida utan att behöva argumentera för bestridandena och ändå ha stöd i juridiken för detta?? Att bestrida fakturor och betalningsförelägganden är ett effektivt sätt att ”döda” all vidareutveckling av en uppfinning och därmed även samhällsutvecklingen. Allt för många uppfinnare har hamnat i kläm mellan sin kompetens, juridiken och möjligheten att vidareutveckla sin uppfinning (innovation). Det är dags för samhället att välja; Utveckling och etik kontra juridik och juridiska detaljer. Hur agera?

Hur döda produktutveckling …

… Detta kan naturligtvis göras på många sätt! Ett sätt är det lilla ordet ”Nej” när någon kommer med ett förslag som för tillfället inte känns realistiskt för mottagaren men som efter en tidsrymd kan visa sig ha varit mycket framsynt. Ett annat sätt är att som vår ex producent har gjort, dvs att ta över våra surt förvärvade kunder. Detta får till följd (i vårt fall) att omsättningen går ner (= 0 kr), och banken drar in befintliga krediter, när vi hade önskemål om utökade krediter för att starta egen produktion. När vi (efter mycket sökande) ändå hittade en finansiär som kunde vara intresserad, drog han sig ur med motiveringen att den nuvarande situationen måste lösas först innan finansiering. När den nuvarande situationen tog för lång tid att lösa var finansiering inte längre aktuellt.

TDU är aktiva och engagerade

Igår var jag på OPEN SPACE möte i Täby Danderyd Uppfinnareförening, vilket var en mycket positiv upplevelse. Medelåldern är hög – den äldste är 91 år – men vad gör väl det när det är ”högt i tak”, kunskapen vibrerar i luften och erfarenheterna mycket stora och varierande. Det som dock var oroande var (vilket jag befarade redan när jag gjorde bildspelet:

http://youtu.be/Ylc5leHhxvA

) att det är så många uppfinnare som har ”råkat illa”, ut inte minst ekonomiskt, fastän ambitionen normalt hos uppfinnare alltid är att hjälpa till och att förbättra samhället! Att bli förd bakom ljuset, haft samarbetspartners/kunder som inte har hållit vad de har lovat, men framförallt få ”samhället” som motståndare, när man behöver som mest hjälp, verkar vara en uppfinnares vardag!

Nåväl besöket blev för min del en hit! Jag fick mycket bra kontakter och många goda råd, vad man skall göra i situationer som vår. Det viktigaste rådet var nog att vara försiktig – det är lätt att tro att man ”är säker i båten”, men det finns fällor och fel där man minst anar det – inte minst i relationen med blufföretag och även (tydligen) Skatteverket och Kronofogden. Men jag fick också framåt riktade (strategiska) råd.

Föreläggande från Kronofogden

I går fick vi ett föreläggande från Kronofogden att komma in med skriftlig begäran om ärendet (våra fakturor till vår fd producent) skall lämnas över till Tingsrätten. Anledningen till detta är att xföretaget bestrider våra fakturor. Organisationen hävdar att de inte brutit mot något sekretsessåtagande!

Aktiv Kronofogde

Uppfinnare kan ha hjälp av Kronofogden. I vår situation har vi anmält de fakturor som vi har skickat till vår fd producent och som vi ej har fått betalt för, till Kronofogden. Detta tar emot efter nästan 20 års samarbete, men vad gör man? Dock har jag inte fått någon respons från K att de har varit aktiva. Vi väntar denna vecka ut. Nästa steg är polisanmälan.

Youtube bildspelet

I går började jag skicka ut e-brev till personer i min adressbok som jag har haft kontakt med angående Uppfinningen. Effekten blev:

– många e-postadresser som inte stämde

– direkt började antal visningar av Youtube filmen (under denna dag) bli fler än tidigare!

– jag fick direktrespons från några av dessa kontakter, bl.a. ”Så sant, så sant”! från en professor!

Girighet och företagande

Är girighet ett måste för all företagsamhet? Det är skillnad mellan att tävla och vinna kunders förtroende för att öka omsättningen kontra att girigheten styr varje aktivitet som görs i ett företag för att detta skall gå med vinst. Idag talas det en hel del om CSR (Corporate Social Responsibillity) och många företag anser sig ha denna profil, men då fokuserar man, oftast, endast vissa stödåtgärder, d.v.s. bidrag till vissa ändamål. När det gäller konkurrens och vinst är det en stor fråga om detta ingår i begreppet CSR ur CSR”företagens” syn – eller? När girigheten resulterar i bedrägeri gentemot kunder eller samarbetspartners då måste man fundera över är det denna typ av (giriga) företagare och företagande vi vill ha och samhället behöver?

Anmälan till Kronofogden

Visst känns det konstigt och trist att det skall behöva gå så långt så att man anmäler sin fd producent (med ensamrätt) sedan totalt ca 20 år, till Kronofogden. När jag hade tänkt denna tanke färdigt så konstaterade jag att producenten minsann inte kan ha haft samma tankar (i alla fall inte samma tveksamheter) när dom övertog våra surt förvärvade kunder sedan många år och mycken möda. Då går mina tankar direkt till Anders Behring Breivik; är producentens känslokallhet att jämföra med norrmannens?! Vad blir vårt nästa steg. Jo (även detta har jag dröjt med för att ge producenten en chans att besinna sig) nämligen polisanmälan.

Deadline närmar sig i rask takt

Den 17/4, 2012, är snart här, dvs det datum som Kronofogden vill ha in momspengarna för att vi skall slippa anmärkning i deras register. Saving Spaces AB har fortfarande inte fått in pengar för att kunna betala skulden (se även nedan). Vi arbetar mycket hårt med massor av telefonsamtal gentemot både Kronofogde och Skatteverket för att hitta någon person som kan hjälpa/informera oss om hur vi eventuellt kan undvika konkurs och därmed se till att bedragar-/blufföretaget inte skall stå som vinnare.

OBS! Historiken …

… som är beskriven hittills (2012-04-10) är endast en del av historiken. Det sägs att ”verkligheten överträffar dikten”, till en hel del är detta sant i denna Uppfinnings historia, även om vi inte har kommit till att överträffa Hollywoods ”action” filmer, än. Det finns dock inslag av förfalskningar av rapporter, hemligstämplade dokument, nedtystade testresultat, avtalsbrott, avvikande från sekretessåtagande, utlovade budgetar som inte har uppfyllts, illojal konkurrens, etc. i denna Uppfinnings historia! Anledningen till att vi inte har beskrivit hela historien än är dels att det blir för mycket att läsa på en hemsida (bok?), dels att vi har en juridisk process på gång, för att vi skall kunna fortsätta vidareutveckla produkten, samtidigt som SKV vill att vi skall betala in moms på fakturor som vår leverantör inte har betalat oss. Se även nedan.

Förtydligande

Om Uppfinningen överlever denna process och ni har sponsrat oss med pengar (och angett information om hur vi kan återbetala) så återbetalar vi de pengar ni har sponsrat Uppfinningen med. Detta är ett uteslutande alternativ till att erhålla aktier, dvs en och samma sponsor kan inte använda sig av båda alternativen! V.v. se tidigare inlägg nedan!